Aprovat pel Govern un mecanisme extrajudicial per reclamar les clàusules sol

El Govern ha aprovat mitjançant el RDL 1/2017, de 20 de gener de 2017 de mesures urgents de protecció als consumidors en matèria de clàusules sol, publicat en el BOE, el 21 de gener, un mecanisme extrajudicial per reclamar les clàusules solc , per la qual cosa si té en el seu préstec hipotecari una clàusula sol li recomanem es posi en contacte amb un advocat que li assessori.
La finalitat del reial decret és solucionar les controvèrsies que es poguessin suscitar com a conseqüència de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea de 21 de desembre de 2016, en els assumptes acumulats C-154/15, C-307/15 i C-308/15, en ella “el Tribunal de Justícia ha fallat que l'article 6, apartat 1, de la Directiva 93/13/CEE del Consell, sobre clàusules abusives en els contractes celebrats amb els consumidors, ha d'interpretar-se en el sentit que s'oposa a una jurisprudència nacional que limita en el temps els efectes restitutorios vinculats a la declaració del caràcter abusiu “ perquè es considera que la clàusula contractual declarada abusiva mai ha existit, de manera que ha de restaurar-se la situació de fet i de Dret en què es trobaria el consumidor en aquesta situació.
Aquesta sentència es preveu suposi  l'increment de les demandes de consumidors afectats sol·licitant la restitució de les quantitats pagades en aplicació de les clàusules sol, per això s'estableix un  mecanisme que faciliti l'arribar a un acord, veurem quin és el resultat.
Es tracta d'un mecanisme  voluntari  per al consumidor i imperatiu d'atendre per part de les entitats de crèdit.
  Quines clàusules sol s'inclouen en aquest Reial decret?
“Es consideren com a criteris a destacar, entre uns altres, els establerts en la citada sentència del Tribunal Suprem n.º 241/2013: la creació de l'aparença d'un contracte de préstec a interès variable en el qual les oscil·lacions a la baixa de l'índex de referència, repercutiran en una disminució del preu del diner; la falta d'informació suficient que es tracta d'un element definitori de l'objecte principal del contracte; la creació de l'aparença que el sòl té com a contraprestació inescindible la fixació d'un sostre; la seva eventual ubicació entre una aclaparant quantitat de dades entre els quals queden emmascarades i que dilueixen l'atenció del consumidor; l'absència de simulacions d'escenaris diversos, relacionats amb el comportament raonablement previsible del tipus d'interès al moment de contractar, en fase precontractual; i la inexistència d'advertiment previ clar i comprensible sobre el cost comparatiu amb altres productes de la pròpia entitat.”
En cas de clàusules sol en fase judicial, s'estableixen mesures respecte a les costes processals que incentivin el allanamiento per part de les entitats de crèdit. També  es regula el tractament fiscal de les quantitats percebudes per la devolució de les clàusules de limitació de tipus d'interès de préstecs derivades d'acords celebrats amb les entitats financeres, modificant-se l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

Bufet Horcajada advocats Lleida

Advocats reclamacions cláusules solMés notícies..

 


Ultimas noticias

10

01

2018

CLAUSULA ABUSIVA DE VENCIMENT ANTICIPAT:Article advocada Mª José Horcajada

La claúsula de venciment anticipat i els seus efectes en […]

09

13

2018

PENSIÓ D´ALIMENTS: LLIBRES I MATERIAL D´ INICI DE CURS ESCOLAR

Les despeses d'inici del curs escolar suposen un de les […]

08

23

2018

ACCIDENT DE MOTO A LLEIDA: Què fer en cas d'accident ?

  Cada vegada són més les persones que decideixen conduir una […]

08

22

2018

INTERESSOS DE DEMORA ABUSIUS : He de continuar pagant els interessos ordinaris?

En relació a la clàusula d´interessos de demora, un cop […]

08

22

2018

ADVOCATS EXPERTS EN ACCIDENTS DE MOTO A LLEIDA : Quins danys puc reclamar?

Els accidents en els quals intervene motocicletes solen ser els […]

08

10

2018

INTERESSOS DE DEMORA ABUSIUS: El TJUE avala el criteri del Tribunal Suprem

    La sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea […]

07

31

2018

ADVOCAT DE GUARDIA DURANT EL MES D´ AGOST A LLEIDA

Distingits clients, Durant el mes d'agost efectuem alguns dies de vacances […]

06

11

2018

PENSIÓ D´ ALIMENTS FILLS MAJORS : Article advocada Mª José Horcajada

En cas de separació o divorci una de les qüestions […]

05

15

2018

DELICTES SEXUALS: Article advocada Mª José Horcajada cas La Manada

"Punt d'Inflexió    Els delictes sexuals a Espanya han evolucionat i van […]

05

02

2018

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL: Aplicació del nou Reglament Europeu

Queden pocs dies perquè el nou Reglament Europeu de Protecció […]


    

Horcajada Abogados
Avda. Blondel 27, 7º-1º
25002 Lleida - ESPANYA

T. 973 281 424
M. 609 721 439
E. info@horcajada-abogados.com