ORDRE DE PROTECCIÓ: VIOLÈNCIA DOMÈSTICA

 Li han citat per a un Judici Ràpid per violència domèstica a Lleida i necessita un advocat que li defensi? Desitja sol·licitar una Ordre de Protecció  ?En què consisteix?
 
En casos de violència domèstica s'estableix un procediment judicial ràpid perquè les víctimes obtinguin una protecció integral i es puguin adoptar tot un seguit de mesures penals, civils i de protecció social.
 
La Llei 27/2003, de 31 de juliol, que regula l'Ordre de protecció de les víctimes de la violència domèstica afegeix un nou article 554.ter a la Llei d'Enjudiciament Criminal, redactat en els següents termes:
'1. El jutge d'instrucció dictarà ordre de protecció per a les víctimes de violència domèstica en els casos en què, existint indicis fundats de la comissió d'un delicte o falta contra la vida, integritat física o moral, llibertat sexual, llibertat o seguretat d'alguna de les persones esmentades en l'article 153 del Codi Penal resulti una situació objectiva de risc per a la víctima que requereixi l'adopció d'alguna de les mesures de protecció regulades en aquest article.
1. L'ordre de protecció serà acordada pel jutge d'ofici o a instàncies de la víctima o persona que tingui amb ella alguna de les relacions indicades a l'apartat anterior, o del Ministeri Fiscal.Sense perjudici del deure general de denúncia previst en l'article 262 d'aquesta llei, les entitats o organismes assistencials, públics o privats, que tinguessin coneixement d'algun dels fets esmentats a l'apartat anterior hauran de posar-los immediatament en coneixement del jutge de guàrdia o del Ministeri Fiscal amb la finalitat de que es pugui incoar o instar el procediment per a l'adopció de l'ordre de protecció.
2. L'ordre de protecció podrà sol·licitar-se directament davant l'autoritat judicial o el Ministeri Fiscal, o bé davant les Forces i Cossos de Seguretat, les oficines d'atenció a la víctima o els serveis socials o institucions assistencials dependents de les Administracions públiques.
  Aquesta sol·licitud haurà de ser remesa de forma immediata al jutge competent. En cas de suscitar-se dubtes sobre la competència territorial del jutge, haurà d'iniciar i resoldre el procediment per a l'adopció de l'ordre de protecció el jutge davant el qual s'hagi sol·licitat aquesta, sense perjudici de remetre amb posterioritat les actuacions a aquell que resulti competent.
  Els serveis socials i les institucions referides anteriorment facilitaran a les víctimes de la violència domèstica a les quals haguessin de prestar assistència la sol·licitud de l'ordre de protecció, posant a la seva disposició amb aquesta finalitat informació, formularis i, si escau, canals de comunicació telemàtics amb l'Administració de Justícia i el Ministeri Fiscal.
3. Rebuda la sol·licitud d'ordre de protecció, el jutge de guàrdia, en els supòsits esmentats a l'apartat 1 d'aquest article, convocarà a una audiència urgent a la víctima o el seu representant legal, al sol·licitant i a l'agressor, assistit, si escau, d'advocat. Així mateix serà convocat el Ministeri Fiscal.
  Aquesta audiència es podrà substanciar simultàniament amb la prevista en l'article 504 *bis 2 quan la seva convocatòria fos procedent, amb l'audiència regulada en l'article 798 en aquelles causes que es tramitin conforme al procediment previst en el títol III del llibre IV d'aquesta llei o, si escau, amb l'acte del judici de faltes. Quan excepcionalment no fos possible celebrar l'audiència durant el servei de guàrdia, el jutge davant el qual hagués estat formulada la sol·licitud la convocarà en el termini més breu possible. En qualsevol cas l'audiència haurà de celebrar-se en un termini màxim de 72 hores des de la presentació de la sol·licitud.
  Durant l'audiència, el jutge de guàrdia adoptarà les mesures oportunes per evitar la confrontació entre l'agressor i la víctima, els seus fills i els restants membres de la família. A aquests efectes disposarà que la seva declaració en aquesta audiència es realitzi per separat.
  Celebrada l'audiència, el jutge de guàrdia resoldrà mitjançant acte el que procedeixi sobre la sol·licitud de l'ordre de protecció, així com sobre el contingut i vigència de les mesures que incorpori.
  Sense perjudici d'això, el jutge d'instrucció podrà adoptar a qualsevol moment de la tramitació de la causa les mesures previstes en l'article 544 *bis.
4. L'ordre de protecció confereix a la víctima dels fets esmentats a l'apartat 1 un estatut integral de protecció que comprendrà les mesures cautelars d'ordre civil i penal contemplades en aquest article i aquelles altres mesures d'assistència i protecció social establertes en l'ordenament jurídic.
  L'ordre de protecció podrà fer-se valer davant qualsevol autoritat i Administració pública.
5. Les mesures cautelars de caràcter penal podran consistir en qualssevol de les previstes en la legislació processal criminal. Els seus requisits, contingut i vigència seran els establerts amb caràcter general en aquesta llei. S'adoptaran pel jutge d'instrucció atenent a la necessitat de protecció integral i immediata de la víctima.
6. Les mesures de naturalesa civil hauran de ser sol·licitades per la víctima o el seu representant legal, o bé pel Ministeri Fiscal quan existeixin fills menors o incapaços, sempre que no haguessin estat prèviament acordades per un òrgan de l'ordre jurisdiccional civil, i sense perjudici de les mesures previstes en l'article 158 del Codi Civil. Aquestes mesures podran consistir en l'atribució de l'ús i gaudi de l'habitatge familiar, determinar el règim de custòdia, visites, comunicació i estada amb els fills, el règim de prestació d'aliments, així com qualsevol disposició que es consideri oportuna a fi d'apartar al menor d'un perill o d'evitar-li perjudicis.
  Les mesures de caràcter civil contingudes en l'ordre de protecció tindran una vigència temporal de 30 dies. Si dins d'aquest termini anés incoat a instàncies de la víctima o del seu representant legal un procés de família davant la jurisdicció civil les mesures adoptades romandran en vigor durant els trenta dies següents a la presentació de la demanda. En aquest terme les mesures hauran de ser ratificades, modificades o deixades sense efecte pel jutge de primera instància que resulti competent.
7. L'ordre de protecció serà notificada a les parts, i comunicada pel jutge immediatament, mitjançant testimoniatge íntegre, a la víctima i a les Administracions públiques competents per a l'adopció de mesures de protecció, siguin aquestes de seguretat o d'assistència social, jurídica, sanitària, psicològica o de qualsevol altra índole. A aquests efectes s'establirà reglamentàriament un sistema integrat de coordinació administrativa que garanteixi l'agilitat d'aquestes comunicacions.
8. L'ordre de protecció implicarà el deure informar permanentment a la víctima sobre la situació processal de l'imputat així com sobre l'abast i vigència de les mesures cautelars adoptades. En particular, la víctima serà informada a tot moment de la situació penitenciària de l'agressor. A aquests efectes s'adonarà de l'ordre de protecció a l'Administració penitenciària.
9. L'ordre de protecció serà inscrita en el Registre Central per a la Protecció de les Víctimes de la Violència Domèstica.
10. En aquells casos en què durant la tramitació d'un procediment penal en curs sorgeixi una situació de risc per alguna de les persones vinculades amb l'imputat per alguna de les relacions indicades a l'apartat 1 d'aquest article, el Jutge o Tribunal que conegui de la causa podrà acordar l'ordre de protecció de la víctima conformement a l'establert als apartats anteriors.' Disposició addicional primera.
  El Govern, a proposta del Ministeri de Justícia, sentit el Consell General del Poder Judicial i l'Agència de Protecció de Dades, dictarà les disposicions reglamentàries oportunes relatives a l'organització del Registre Central per a la Protecció de les Víctimes de la Violència Domèstica, així com al règim d'inscripció i cancel·lació dels seus seients i l'accés a la informació continguda en el mateix, assegurant en tot cas la seva confidencialitat."
 
Si l´han citat/da  a un judici ràpid per violència domèstica li aconsellem acudeixi assistit/a per una advocat/a de la seva confiança.
 
Confiï en Horcajada Advocats.
Telèfon de Guàrdia : 609 72 14 39


Més notícies..

 


Ultimas noticias

11

16

2020

IMPAGAMENT PENSIO ALIMENTS: Article advocada Mª José Horcajada

Reproduïm l'article de l'advocada especialista en Dret de Família i […]

11

12

2020

CLÀUSULES TERRA I DESPESES HIPOTECA: Aplanament de CaixaBank, S. A.

Horcajada Advocats vam presentar demanda reclamant la nul·litat de la […]

11

09

2020

MICROCREDITS VIVUS FINANCE: Sentència a favor del nostre client

El Jutjat de Primera Instància Núm. 102 de Madrid , […]

11

09

2020

ESTRANGERIA: Concedida l'autorització de residència temporal, per circumstàncies excepcionals. Arrelament Social.

Estrangeria: concedida l'autorització de residència temporal, per circumstàncies excepcionals. Arrelament […]

11

04

2020

TARGETES REVOLVING: Article de l´advocada Mª José Horcajada Bell-lloch

"Targetes Revolving   El Banc d'Espanya en el seu Portal del Client Bancari […]

10

21

2020

HERENCIES: DISCAPACITAT I TESTAMENT Article de l´advocada Mª José Horcajada

"Discapacitat i Testament L'Audiència Provincial de Badajoz, en la seva recent sentència […]

10

14

2020

CLÀUSULA SÒL: Què és la Clàusula Sòl?

La clàusula sòl és una clàusula contractual que moltes entitats […]

10

13

2020

"Busques un advocat a Lleida especialista en dret bancari? "

Horcajada advocats podem ajudar-te El Dret Bancari regula l'estructura i funcionament […]

10

05

2020

"IRPH a l´espera"

El proppassat 30 de setembre la Sala Civil del Tribunal […]


    

Horcajada Abogados
Avda. Blondel 27, 7º-1º
25002 Lleida - ESPANYA

T. 973 281 424
M. 609 721 439
E. info@horcajada-abogados.com