INTERESSOS DE DEMORA ABUSIUS: El TJUE avala el criteri del Tribunal Suprem

 
 
La sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea dictada el dia 7 d'agost de 2018, confirma i ratifica la doctrina del Tribunal Suprem en relació a l´abusivitad de la clàusula d'interessos de demora. 
 
Al seu moment, el Tribunal Suprem va declarar, en virtut de l'article 85.6 de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris, que són abusives les clàusules que imposen una indemnització desproporcionadament alta al consumidor i usuari que no compleixi les seves obligacions. D'altra banda, va examinar les normes nacionals aplicables, en cas de mora del deutor, en el cas que no s'hagués estipulat cap acord entre les parts del contracte sobre diversos punts, així com el tipus d'interès de demora generalment previst en els contractes de préstec que són objecte d'una negociació individual amb els consumidors.
 
Després d'aquest examen, el Tribunal Suprem va determinar que procedia declarar abusives les clàusules “no negociades” dels contractes de préstec personal celebrats amb els consumidors relatives als interessos de demora quan tals responguin al criteri que l'interès de demora sigui superior en dos punts percentuals a l'interès remuneratori pactat entre les parts en el contracte.
 
Què són els interessos remuneratoris o ordinaris i interessos de demora?
 
Els interessos remuneratoris o ordinaris són aquells que consisteixen en la retribució que l'entitat bancària cobra pel lliurament dels diners en concepte de préstec. És a dir, la funció d'aquest interès és la de retribuir al prestador una quantitat de diners fins a la devolució de la mateixa.
 
En canvi, els interessos de demora tenen una finalitat sancionadora posat que són aquells que l'entitat bancària cobra quan el consumidor no compleix amb les seves obligacions, és a dir, en cas d'impagament o retard en l'abonament de la quota. 
 
Què ha fallat actualment el TJUE?
 
En primer lloc, la recent sentència del TJUE es refereix a un cas de dos préstecs subscrits per particulars amb l'entitat financera Banc Santander. 
En el primer contracte, el tipus era d'un 8,50% per als interessos ordinaris, i un 18,50% per als interessos de demora i, en el segon un 11,20% per als interessos ordinaris i un 23,70% pels de demora. Davant l'impagament de les quotes mensuals, el banc va declarar el venciment anticipat d'aquests contractes i va presentar una demanda d'execució dels crèdits. A pesar que en els contractes no es contemplava aquesta possibilitat, el Banc Santander va cedir els crèdits a un tercer.
 
D'altra banda, al costat d'aquest cas, la recent sentència també es refereix a un contracte celebrat per un particular amb l'entitat CAM, actualment absorbida pel Banc Sabadell. El tipus d'interès de la hipoteca era del 4,75 % anual, i el contracte establia que els interessos de demora serien del 25 % anual. En l'esmentat suposat el consumidor es va retardar en els pagaments i va interposar una demanda contra l'entitat Sabadell en la qual va sol·licitar que es declarés nul·la la clàusula d'interessos de demora per resultar abusiva. Aquest procediment va acabar en el Tribunal Suprem i  aquest el va traslladar al Tribunal de la UE.
 
El TJUE ha respost a la consulta i avala la doctrina de l'Alt Tribunal, que al maig de 2015 va declarar abusius els interessos de demora d'un préstec quan superessin en dos punts el tipus d'interès del préstec.
 
Horcajada advocats
Advocats especialistes en Dret Bancari a Lleida


Més notícies..

 


Ultimas noticias

01

12

2019

CLAUSULA TERRA LLEIDA: Sentència contra el Banc Popular Espanyol SA i a favor dels nostres clients

El nostre despatx d'advocats  de Lleida ha aconseguit una nova […]

01

11

2019

CLAUSULA TERRA LLEIDA: Sentència condemnatòria al BBVA, SA favorable als nostres clients

El Jutjat de Primera Instància Número 6 de Lleida ha […]

01

10

2019

INTERESSOS LEGALS: Com s'efectua el seu còmput després de la declaració de nul·litat de la clàusula de despeses ?

  La  Sala civil del Tribunal Suprem mitjançant  sentència de 19 […]

12

05

2018

HERENCIES I TESTAMENT: :Article advocada de Lleida Mª José Horcajada

Article de l´advocada Mª José Horcajada publicat al diari La […]

12

05

2018

INDEMNITZACIÓ ACCIDENTS DE TRÀFIC LLEIDA:Condemnada Generali a abonar 1.620 euros

El Jutjat de Primera Instància Núm. 8 de Lleida ha […]

11

29

2018

EXTINCIO DEL DRET D´ US DE LA VIVENDA FAMILIAR: Per convivència amb un tercer

El Tribunal Suprem mitjançant sentència de data 20/11/2018 ha establert […]

11

19

2018

IMPUGNACIO DE FILIACIO MATRIMONIAL : L´engany sobre la paternitat no és un dany indemnitzable.

  Segons la darrera sentència del Tribunal Suprem enganyar a l´home […]

11

19

2018

RECLAMACIO PER VENDA DE VEHICLE AMB VICIS OCULTS A LLEIDA:Sentència a favor del comprador

El nostre client va adquirir un vehicle d'un concessionari el […]

11

06

2018

Mª José Horcajada nominada als premis a l'excel·lència en la pràctica jurídica de Economist&Jurist 2018

L'advocada titular de “Bufet Horcajada advocats-advocats” Mª José Horcajada Bell-lloch […]


    

Horcajada Abogados
Avda. Blondel 27, 7º-1º
25002 Lleida - ESPANYA

T. 973 281 424
M. 609 721 439
E. info@horcajada-abogados.com