NACIONALITAT ESPANYOLA PER RESIDÈNCIA: Sol.licitud i requisits

Què és la nacionalitat espanyola?

La nacionalitat és el vincle jurídic que uneix a la persona amb l'estat i té la doble vessant de ser un dret fonamental i constituir l'estatut jurídic de les persones. Per aquesta relació, l'individu gaudeix d'uns drets que pot exigir a l'organització estatal a la qual pertany i aquesta, com a contrapartida, pot imposar-li el compliment d'una sèrie d'obligacions i deures.

 

Quins requisits ha de complir?

- Residir a Espanya durant deu anys de forma legal, continuada i immediatament anterior a la petició de nacionalitat. excepte:

- Cinc anys: per a la concessió de la nacionalitat espanyola a aquelles persones que hagin obtingut la condició de refugiat

- Dos anys: per als nacionals de països iberoamericans, Andorra, Filipines, Guinea Equatorial, Portugal o persones d'origen sefardita.

- Un any:

o El que hagi nascut en territori espanyol.

o El que no va exercir degudament el seu dret a adquirir la nacionalitat espanyola per opció.

o El que hagi estat subjecte legalment a la tutela (sota la vigilància d'un tutor), guarda o acolliment (l'acolliment que permet la reducció de residència legal a un any és aquell en què hi ha resolució de l'entitat pública que tingui en cada territori encomanada la protecció de menors i els acolliments que estiguin judicialment reconeguts) d'un ciutadà o institució espanyols durant dos anys consecutius, fins i tot si continua en aquesta situació en el moment de la sol·licitud.

o El que, en el moment de la sol·licitud, porti un any casat amb un espanyol o espanyola i no estigui separat legalment o de fet.

o El vidu o vídua espanyola o espanyol, si en el moment de la mort de el cònjuge no estaven separats, de fet o judicialment.

o El nascut fora d'Espanya de pare o mare, (nascuts també fora d'Espanya), avi o àvia, sempre que tots ells originàriament haguessin estat espanyols.

 

- Acreditar bona conducta cívica i suficient grau d'integració en la societat espanyola.

 

 

Quina documentació necessita?

1. Targeta d'identitat d'estranger. Targeta de Familiar de ciutadà de la Unió Europea o certificat del Registre Central d'Estrangers o del Registre de ciutadà de la Unió.

2. Passaport complet i en vigor de país d'origen.

3. Certificació de naixement de l'interessat, degudament traduït i legalitzat.

4. Certificat d'antecedents penals del seu país d'origen, traduït i legalitzat.

5. Certificat de matrimoni, si està casat.

6. Justificant del pagament de la taxa

7. Certificat d'antecedents penals del Registro Central de penats. (Pot substituir-se per l'autorització de consulta al Ministeri de Justícia consignada en el model de sol·licitud)

8. Certificat d'empadronament. (Pot substituir-se per l'autorització de consulta al Ministeri de Justícia consignada en el model de sol·licitud)

9. Diplomes de l'Institut Cervantes de la prova de coneixements constitucionals i socioculturals (CCSE) i la prova de coneixement de l'idioma espanyol (DELE). (Pot substituir-se per l'autorització de consulta al Ministeri de Justícia consignada en el model de sol·licitud. En el cas de persones nacionals d'un país en què el castellà sigui llengua oficial, exemptes de la realització de l'examen DELE acord amb el Reglament de nacionalitat per residència, passaport en vigor o certificat de nacionalitat que acrediti l'exempció. Així mateix, es podrà acreditar el coneixement de la llengua espanyola mitjançant l'aportació dels certificats oficials dels ensenyaments d'espanyol com a llengua estrangera, els certificats d'aptitud i les Certificacions Acadèmiques de cicle elemental, expedits pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport, Conselleries competents de les comunitats autònomes, o escoles oficials d'idiomes, d'acord amb la legislació vigent.)

 

 

* En el cas de menors de 14 anys o persones amb la capacitat modificada judicialment que hagin d'actuar a través de representant legal serà necessari:

1. Certificat de naixement de país d'origen degudament legalitzat i traduït si escau, d'acord amb els convenis internacionals.

2. Passaport complet o document d'identificació en el cas de ciutadans de països membres de l'espai Schengen.

3. Justificant del pagament de la taxa.

4. Autorització de l'encarregat del Registre Civil de el domicili de el menor o de la persona amb la capacitat modificada judicialment, en els termes que preveu la normativa vigent.

5. Document d'identificació del representant o representants legals.

6. Certificat de centre de formació, residència, acollida, atenció o educació especial que acrediti el suficient grau d'integració, obligatori en el cas de nens en edat escolar.

7. Targeta d'identitat d'estranger, targeta de residència de familiar de ciutadà de la Unió Europea de la Unió. (Pot substituir-se per l'autorització de consulta al Ministeri de Justícia consignada en el model de sol·licitud)

8. Certificat d'empadronament. (Pot substituir-se per l'autorització de consulta al

Ministeri de Justícia consignada en el model de sol·licitud)

* En el cas de menors de 14 anys però menors de 18 anys, no emancipats o amb la capacitat modificada judicialment que poden actuar per si mateixos assistits pel seu representant legal:

1. Certificat de naixement de país d'origen degudament legalitzat i traduït si escau d'acord amb els convenis internacionals.

2. Passaport complet document d'identificació en el cas de ciutadans de països membres de l'espai Schengen

3. Justificant del pagament de la taxa.

4. Certificat de centre de formació, residència o acollida que acrediti el suficient grau d'integració. Aquest certificat serà obligatori en sol·licitants menors en edat escolar i sempre que el menor o la persona amb la capacitat modificada judicialment estigui inscrita en algun d'aquests centres.

5. Document acreditatiu de la representació legal (Acte judicial on s'estableixi la representació o document d'identificació dels pares en el cas de menors subjectes a pàtria potestat)

6. targeta d'identitat d'estranger, targeta de residència de familiar de ciutadà de la Unió Europea o Certificat de Registre de ciutadà de la Unió. (Pot substituir-se per l'autorització de consulta al Ministeri de Justícia consignada en el model de sol·licitud)

7. Certificat d'empadronament. (Pot substituir-se per l'autorització de consulta al Ministeri de Justícia consignada en el model de sol·licitud)

 

No obstant això, en casos específics també seran necessari:

 

 

Refugiats.

- Targeta d'identitat d'estrangers on consti la seva condició de refugiat.

- Passaport Blau de la Convenció de Ginebra de 1951 (en cas de disposar d'ell mateix).

- Certificat de l'Oficina d'Asil i Refugi de el Ministeri de l'Interior (aquest certificat tindrà una validesa de sis mesos des de la data de la seva expedició) on consti:

o Nom i cognoms.

o Data i lloc de naixement.

o Noms dels pares.

o Que manté la seva condició de refugiat.

 

Nascuts en territori espanyol.

• Certificat literal de naixement de l'interessat inscrit al Registre Civil espanyol

 

Els qui no hagin exercit oportunament la facultat d'optar.    

• Certificació de naixement de pare / mare espanyol.

• Certificat literal de naixement de l'interessat inscrit en un registre civil espanyol o resolució judicial on consti l'adopció per espanyol o el reconeixement de la filiació.

 

Persones en règim de tutela, guarda o acolliment no provisional.

En els casos d'acolliment familiar:

• Acte del tribunal competent pel qual es designi a la persona que va a exercir la tutela, guarda o acolliment.

En els casos d'acolliment per Institució espanyola:

• Resolució d'aquesta institució assumint la tutela, guarda o acolliment.

 

Casat / a amb espanyol / a.

• Certificat literal de naixement del cònjuge espanyol, expedit per Registre civil espanyol.

• Certificació literal de matrimoni expedit per Registre civil espanyol.

• Certificat de Convivència o Empadronament conjunt amb el cònjuge.

 

Vidu / a d'espanyol / a.

• Certificat literal de naixement del cònjuge expedit per Registre civil espanyol.

• Certificació literal de matrimoni expedit per Registre civil espanyol actualitzat, és a dir, expedit en dates pròximes a la sol·licitud de nacionalitat.

• Certificació de defunció del cònjuge.

• Certificat d'empadronament conjunt o convivència a la data de defunció del cònjuge.

 

Descendent d'espanyol

• Certificat literal de naixement de pare / mare espanyol.

• Certificat literal de naixement avi / àvia, només quan un d'ells, o tots dos, siguin ascendents espanyols. En aquest cas, s'haurà de presentar també la certificació de naixement de pare / mare descendent d'espanyol, encara que ell / ella hagi estat o no espanyol.

 

sefardites

• Documentació acreditativa de la condició de sefardita acord amb el que estableix l'article 1.2 de la Llei 12/2015, de 24 de juny, en matèria de concessió de la nacionalitat espanyola als sefardites originaris d'Espanya.

Voleu tramitar-la? En Horcajada Advocats som advocats especialistes en estrangeria i podem ajudar-lo. Truca'ns a l'973 281 424/609 721 439 o envia'ns un correu electrònic a info@horcajada-abogados.com!Més notícies..

 


Ultimas noticias

01

21

2021

LLOGUERS: Sentència a favor del nostre client reclamant rendes i danys i perjudicis

Una de les qüestions plantejades per l'arrendador que acudeix al […]

01

20

2021

INCAPACITAT PERMANENT: La migranya causa d´Incapacitat Permanent Absoluta

La migranya com a causa d´incapacitat laboral permanent és el […]

12

28

2020

PARALITZACIÓ DESNONAMENTS: Article de l´ advocada Mª José Horcajada

La suspensió o paralització de desnonaments ha estat el tema […]

12

07

2020

CONSUMIDORS: Mateixos drets en períodes de descomptes especials

Article de l´advocada Mª José Horcajada i Bell-lloch , especialista […]

11

23

2020

PASSANT PER A DESPATX D'ADVOCATS A LLEIDA

HORCAJADA ADVOCATS informem que hem iniciat un Procés de Selecció […]

11

16

2020

IMPAGAMENT PENSIO ALIMENTS: Article advocada Mª José Horcajada

Reproduïm l'article de l'advocada especialista en Dret de Família i […]

11

12

2020

CLÀUSULES TERRA I DESPESES HIPOTECA: Aplanament de CaixaBank, S. A.

Horcajada Advocats vam presentar demanda reclamant la nul·litat de la […]

11

09

2020

MICROCREDITS VIVUS FINANCE: Sentència a favor del nostre client

El Jutjat de Primera Instància Núm. 102 de Madrid , […]

11

09

2020

ESTRANGERIA: Concedida l'autorització de residència temporal, per circumstàncies excepcionals. Arrelament Social.

Estrangeria: concedida l'autorització de residència temporal, per circumstàncies excepcionals. Arrelament […]

11

04

2020

TARGETES REVOLVING: Article de l´advocada Mª José Horcajada Bell-lloch

"Targetes Revolving   El Banc d'Espanya en el seu Portal del Client Bancari […]


    

Horcajada Abogados
Avda. Blondel 27, 7º-1º
25002 Lleida - ESPANYA

T. 973 281 424
M. 609 721 439
E. info@horcajada-abogados.com