VOL REVISAR LA SEVA PENSIÓ D'ALIMENTS O EL RÈGIM DE VISITES?

Amb data 14 de març de 2020 va aprovar el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declarava l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària com a conseqüència del COVID-19, amb una sèrie de mesures limitadores de la llibertat de circulació de les persones la qual cosa ha tingut importants conseqüències pel que fa a el desenvolupament de les relacions patern filials en els supòsits de separació, divorci o mitjanes de parella de fet originant conflictes pel que fa a el règim de visites i l'intercanvi d' la guarda i custòdia veient-privat un dels progenitors d'un menor temps de gaudi del seu fill menor.

Així mateix les diferents decisions de Govern han suposat importants conseqüències econòmiques que han incidit en la capacitat econòmica de les persones que estan obligades a abonar pensions alimentàries i a la de les que té dret a percebre pel que es fa necessari arbitrar procediments ràpids per tractar aquests temes .

Per atendre aquestes situacions el Reial Decret Llei 16/2020, de 28 d'abril, de mesures processals i organitzatives per fer front al COVID-19 en l'àmbit de l'Administració de Justícia ha regulat un nou procediment especial, preferent i sumari per atendre aquestes qüestions.

 

Quin tipus de demandes poden acollir-se a aquest procediment especial i sumari de família?

"Article 3. Àmbit del procediment especial i sumari en matèria de família.”

Durant la vigència de l'estat d'alarma i fins a tres mesos després de la seva finalització, es decidiran a través del procediment especial i sumari regulat en els articles 3 a 5 de el present Reial decret llei les següents demandes:

a) Les que versin sobre pretensions relatives a la restauració de l'equilibri en el règim de visites o custòdia compartida quan un dels progenitors no hagi pogut atendre en els seus estrictes termes el règim establert i, si escau, custòdia compartida vigent, com a conseqüència de les mesures adoptades pel Govern i les altres autoritats sanitàries amb l'objecte d'evitar la propagació del COVID-19.

b) Les que tinguin per objecte sol·licitar la revisió de les mesures definitives sobre càrregues de el matrimoni, pensions econòmiques entre cònjuges i aliments reconeguts als fills, adoptades en aplicació del que disposa l'article 774 de la Llei 1/2000, de 7 de gener, d'Enjudiciament Civil, quan la revisió tingui com a fonament haver variat substancialment les circumstàncies econòmiques de cònjuges i progenitors com a conseqüència de la crisi sanitària produïda pel COVID-19.

c) Les que pretenguin l'establiment o la revisió de l'obligació de prestar aliments, quan aquestes pretensions tinguin com a fonament haver variat substancialment les circumstàncies econòmiques del parent obligat a aquesta prestació alimentària com a conseqüència de la crisi sanitària produïda pel COVID-19.

 

Quin és el jutjat competent?

"Article 4. Competència.”

1. És competent per conèixer dels procediments a què es refereixen els paràgrafs a) i b) de l'article anterior el jutjat que hagués resolt sobre el règim de visites o custòdia compartida el reequilibri s'insti o que hagués acordat les mesures definitives la revisió es pretengui .

2. És competent per conèixer del procediment previst en el paràgraf c) de l'article anterior, el jutjat assenyala l'article 769.3 de la Llei 1/2000, de 7 de gener, quan es tracti de l'establiment de la prestació d'aliments reclamats per un progenitor contra l'altre en nom dels fills menors, i el jutjat que resulti competent en aplicació de les regles generals de l'article 50 de l'esmentada Llei 1/2000, de 7 de gener, quan es tracti de la prestació d'aliments en favor de qualsevol altre alimentat. Quan la demanda versi sobre la revisió de la prestació d'aliments, és competent el jutjat que hagués resolt en el seu dia sobre la mateixa.

Quines són les diferents fases d'aquest procediment?

Article 5. Tramitació.

1. El procediment comença per demanda, amb el contingut i forma propis del judici ordinari.

La demanda a què es refereixen els paràgrafs b) i c) de l'article 3 ha d'anar acompanyada d'un principi de prova documental que consistirà en l'aportació del certificat expedit per l'entitat gestora de les prestacions en què figuri la quantia mensual percebuda en concepte de prestacions o subsidis d'atur, en cas de situació legal de desocupació, o bé el certificat expedit per l'Agència Estatal d'Administració Tributària o per les administracions tributàries competents de la Comunitat Foral de Navarra o dels territoris històrics del País Basc, sobre la base de la declaració de cessament d'activitat declarada per l'interessat que acrediti el cessament d'activitat o disminució d'ingressos, en el cas de treballadors per compte propi.

2. El lletrat de l'Administració de Justícia, examinada la demanda, l'admetrà per decret o, quan consideri que hi pot haver falta de jurisdicció o competència, donarà compte a jutge perquè resolgui en aquest cas sobre la seva admissió.

3. Admesa a tràmit la demanda, el lletrat de l'Administració de Justícia acordar que se citi a les parts i als el Ministeri Fiscal quan procedeixi, a una vista, que s'ha de celebrar dins els deu dies hàbils següents a la data d'admissió de la demanda.

4. Amb caràcter previ a la celebració de la vista es podrà intentar que les parts arribin a un acord, que serà homologat judicialment. En cas que hi hagi algun menor interessat en l'objecte del procediment, aquest acord només podrà ser homologat considerant l'interès superior del menor.

Així mateix, prèviament a la celebració de la vista, en els procediments iniciats mitjançant la demanda a què es refereix el paràgraf a) de l'article 3, es donarà audiència de manera reservada als fills menors si el tribunal ho considera necessari i, en tot cas , als majors de dotze anys.

5. La vista començarà donant-se la paraula a la part demandant, perquè ratifiqui la demanda o la ampliï sense realitzar variacions substancials, i tot seguit a la part demandada perquè contesti a la demanda, podent-se sol·licitar la rebuda de el plet a prova. Igualment podrà formular reconvenció.

 

 

Les parts podran sol·licitar, al menys amb cinc dies d'antelació a la data de la vista, les proves que s'hagin de practicar en la mateixa, requereixin de citació o requeriment, o que se sol·licitin aquells documents, que posseeixin institucions públiques o privades, i que no estiguin a la seva disposició.

Les parts hauran d'assistir a l'acte amb les proves de què intentin valer, havent de practicar aquestes proves, així com les que pugui acordar d'ofici el jutge, en el mateix acte de la vista. Si això fos impossible en relació amb alguna de les proves, aquestes s'han de practicar en el termini que assenyali el jutge, que no podrà excedir de quinze dies.

6. Un cop practicades les proves, es podrà concedir a les parts un torn de paraula per formular oralment conclusions.

7. Finalitzada la vista, l'òrgan judicial pot dictar resolució, en forma de sentència o interlocutòria segons correspongui, oralment o bé per escrit en el termini de tres dies hàbils. En cas que es dicti resolució oralment, aquesta s'ha de documentar amb expressió de la decisió i d'una succinta motivació.

Pronunciada oralment una resolució, si totes les persones que fossin part en el procés estiguessin presents a l'acte per si o degudament representades i expressen la decisió de no recórrer, s'ha de declarar, en el mateix acte, la fermesa de la resolució.

Fora d'aquest cas, el termini per recórrer comença a comptar de la notificació de la resolució degudament redactada.

8. Contra la resolució que posi fi al procediment es pot interposar recurs d'apel·lació.

9. En tot el que no preveu aquest article és aplicable supletòriament el que disposa la Llei 1/2000, de 7 de gener, d'enjudiciament civil, per a la tramitació del judici verbal. "

Si està en un d'aquests supòsits i desitja revisar la pensió d'aliments o equilibrar el règim de visites contacti amb nosaltres (Tel. 973.281.424).

Estem per ajudar-lo en els moments difícils. Confiï en Horcajada Advocats , els seus adovats a LLeida especilistes en Dret de Familia

Horcajada Advocats

 

 Més notícies..

 


Ultimas noticias

11

23

2020

PASSANT PER A DESPATX D'ADVOCATS A LLEIDA

HORCAJADA ADVOCATS informem que hem iniciat un Procés de Selecció […]

11

16

2020

IMPAGAMENT PENSIO ALIMENTS: Article advocada Mª José Horcajada

Reproduïm l'article de l'advocada especialista en Dret de Família i […]

11

12

2020

CLÀUSULES TERRA I DESPESES HIPOTECA: Aplanament de CaixaBank, S. A.

Horcajada Advocats vam presentar demanda reclamant la nul·litat de la […]

11

09

2020

MICROCREDITS VIVUS FINANCE: Sentència a favor del nostre client

El Jutjat de Primera Instància Núm. 102 de Madrid , […]

11

09

2020

ESTRANGERIA: Concedida l'autorització de residència temporal, per circumstàncies excepcionals. Arrelament Social.

Estrangeria: concedida l'autorització de residència temporal, per circumstàncies excepcionals. Arrelament […]

11

04

2020

TARGETES REVOLVING: Article de l´advocada Mª José Horcajada Bell-lloch

"Targetes Revolving   El Banc d'Espanya en el seu Portal del Client Bancari […]

10

21

2020

HERENCIES: DISCAPACITAT I TESTAMENT Article de l´advocada Mª José Horcajada

"Discapacitat i Testament L'Audiència Provincial de Badajoz, en la seva recent sentència […]

10

14

2020

CLÀUSULA SÒL: Què és la Clàusula Sòl?

La clàusula sòl és una clàusula contractual que moltes entitats […]

10

13

2020

"Busques un advocat a Lleida especialista en dret bancari? "

Horcajada advocats podem ajudar-te El Dret Bancari regula l'estructura i funcionament […]


    

Horcajada Abogados
Avda. Blondel 27, 7º-1º
25002 Lleida - ESPANYA

T. 973 281 424
M. 609 721 439
E. info@horcajada-abogados.com