Fiscalitat divorci separació de béns : Habitatge en condomini adquirit pels cònjuges en estat de solters.

 Quina és la fiscalitat dels béns adquirits pels cònjuges en estat de solters en copropietat quan es produeix el divorci? Segueixen el mateix procediment de liquidació?
Existeixen diferències entre els béns adquirits durant o amb anterioritat al matrimoni en cas de divorci tenint en compte que el règim econòmic del matrimoni és el de separació de béns?

En cas que els cònjuges, casats en règim de separació de béns, desitgin posar fi al seu matrimoni i iniciar un procediment de separació o divorci, hem de fer una doble distinció en relació amb el patrimoni de titularitat conjunta, ja que hem de distingir entre béns adquirits conjuntament amb anterioritat al matrimoni i béns la propietat conjunta dels quals hagi estat adquirida constant matrimoni.

En relació als béns de titularitat conjunta que hagin estat adquirits constant matrimoni, es procedirà a la seva liquidació, dissolució i adjudicació, mitjançant el Conveni Regulador de Separació o Divorci, i les referides atribucions o liquidacions quedaran recollides en el Sentència de Divorci o Separació que en el seu moment es dicti pel Jutjat de Família. La Sentència constituirà el títol acreditatiu de les referides transmissions, i serà titol suficient per presentar davant el departament liquidador corresponent, quedant exempt d'impost de transmissions patrimonials qualsevol adjudicació que s'hagi efectuat per raó de divorci o separació i que s'hagi efectuat mitjançant Sentència de divorci o separació. Una vegada liquidat l'impost davant l'oficina liquidadora corresponent, s'haurà d'acudir al Registre de la Propietat a fi d'aportar la Sentència de Separació o Divorci juntament amb el justificant de l'oficina liquidadora de l'impost, a fi que per part del Registre de la Propietat es procedeixi a la seva inscripció. Els tràmits davant el Registre de la Propietat també han de ser liquidats, variant el seu import en funció del valor de la finca o finques la modificació de les quals d'inscripció se sol·licita.

En segon lloc, hem d'atendre a la liquidació d'aquells béns de titularitat conjunta del matrimoni, però que haguessin estat adquirits amb anterioritat al matrimoni, és a dir en estat de solters. Respecte als béns que van ser adquirits conjuntament pels cònjuges en estat de solters, s'estableixen que són de titularitat privativa, és a dir, que cadascun és amo de forma privativa d'una quota determinada o del 50% del ben de propietat conjunta.

Per procedir a la liquidació d'aquests béns, no pot seguir-se el mateix procediment que en el cas de béns de titularitat conjunta adquirits constant matrimoni, no pot procedir-se a la seva liquidació o adjudicació mitjançant Conveni Regulador i Sentència de separació o divorci, doncs com hem assenyalat, van ser adquirits pels cònjuges en estat de solters, i conformen un ben privatiu de cadascun d'ells.

Per procedir a la liquidació o adjudicació dels béns de titularitat conjunta adquirits en estat de solters, els cònjuges han de procedir a extingir el condomini existent entre ells de conformitat amb els articles 400 i 406 del Codi Civil, i Art.392 i ss CCCat, considerant que els béns la liquidació dels quals s'interessa, constitueixen un únic o únics béns indivisibles, a través de document notarial.


Per a això, s'ha d'acudir a un Notari, on els cònjuges han d'atorgar una escriptura d'extinció de condomini i adjudicació, respecte a la finca o finques, la dissolució de les quals i adjudicació interessin.
L'adjudicació a favor d'un o un altre cònjuge, ha de ser compensada per l'altre cònjuge mitjançant pagament en diners, en proporció a la quota de bé de la qual fos propietari, diners que ha de procedir, i així es farà constar pel notari en l'escriptura, del peculi particular privatiu del cònjuge la quota del qual de ben conjunt s'adjudica.

L'escriptura d'extinció de condomini i adjudicació, es troba exempta de pagament de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials que grava l'excés d'adjudicació declarat, amb subjecció a l'art. 7.2 B) del Text Refós de la Llei de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, posant-ho en relació amb els articles 406 del Codi Civil, que en matèria de divisió dels participis d'una comunitat remet a les normes sobre partició hereditària i art. 1.062 Codi Civil, que permet l'adjudicació a un a qualitat de pagar als altres l'excés en diners.

 

A aquests efectes, l'art. 7.2 B) del text refós de la Llei de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, considera transmissions patrimonials els excessos d'adjudicació declarats, excepte els quals sorgeixin de donar compliment a determinats articles del Codi Civil i Disposicions de Dret Foral, basades en el mateix fonamenti, entre els quals s'inclou l'art. 1.062 ( primer) del Codi Civil, anteriorment exposat.

De tal manera, segons la legislació citada, estaria exempt de pagament de l'Impost de Transmissions Patrimonials, si bé, en canvi, haurà d'abonar-se davant l'oficina liquidadora corresponent l'Impost sobre Actes Jurídics Documentats, l'import dels quals serà actualment, l'1,5% del valor que s'hagi fixat pel ben o béns en l'escriptura d'extinció de condomini, i en qualsevol cas, no inferior al valor cadastral del mateix pel 2015.
Així mateix, ha d'acudir-se a liquidar l'Impost Municipal sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana davant la corresponent oficina liquidadora de l'Ajuntament.

Una vegada presentada a liquidació l'escriptura en el termini de 30 dies hàbils des del seu atorgament, Imposat de Transmissions Patrimonials, Imposat sobre Actes Jurídics Documentats, Impost Municipal sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana, s'ha de procedir a presentar l'escriptura davant el Registre de la Propietat oportú a l'efecte de que es procedeixi a la seva inscripció, per a això també haurà de liquidar-se la taxa corresponent que liquidarà el propi Registre de la Propietat en funció del valor de cadascuna de les finques la inscripció de les quals se sol·liciti.

Així mateix, hem d'advertir, que a l'efecte d'IRPF, el cònjuge que hagi rebut quantitat dineraria a canvi d'haver adjudicat a l'un altre cònjuge la seva respectiva quota de participació en el ben propietat conjunta, experimentarà un increment o guany patrimonial, per la qual haurà de tributar a l'efecte de la seva declaració anual d'IRPF.

Aquesta és la nostra opinió, sempre sotmesa a millor dret.

Si desitja liquidar el seu règim econòmic matrimonial no dubti a consultar amb nosaltres.

Horcajada advocats Lleida

Article relacionat amb la fiscalitat en cas de divorci i règim econòmic de separació de béns : Habitatge en condomini adquirida pels cònjuges en estat de solters.Més notícies..

 


Ultimas noticias

10

01

2018

CLAUSULA ABUSIVA DE VENCIMENT ANTICIPAT:Article advocada Mª José Horcajada

La claúsula de venciment anticipat i els seus efectes en […]

09

13

2018

PENSIÓ D´ALIMENTS: LLIBRES I MATERIAL D´ INICI DE CURS ESCOLAR

Les despeses d'inici del curs escolar suposen un de les […]

08

23

2018

ACCIDENT DE MOTO A LLEIDA: Què fer en cas d'accident ?

  Cada vegada són més les persones que decideixen conduir una […]

08

22

2018

INTERESSOS DE DEMORA ABUSIUS : He de continuar pagant els interessos ordinaris?

En relació a la clàusula d´interessos de demora, un cop […]

08

22

2018

ADVOCATS EXPERTS EN ACCIDENTS DE MOTO A LLEIDA : Quins danys puc reclamar?

Els accidents en els quals intervene motocicletes solen ser els […]

08

10

2018

INTERESSOS DE DEMORA ABUSIUS: El TJUE avala el criteri del Tribunal Suprem

    La sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea […]

07

31

2018

ADVOCAT DE GUARDIA DURANT EL MES D´ AGOST A LLEIDA

Distingits clients, Durant el mes d'agost efectuem alguns dies de vacances […]

06

11

2018

PENSIÓ D´ ALIMENTS FILLS MAJORS : Article advocada Mª José Horcajada

En cas de separació o divorci una de les qüestions […]

05

15

2018

DELICTES SEXUALS: Article advocada Mª José Horcajada cas La Manada

"Punt d'Inflexió    Els delictes sexuals a Espanya han evolucionat i van […]

05

02

2018

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL: Aplicació del nou Reglament Europeu

Queden pocs dies perquè el nou Reglament Europeu de Protecció […]


    

Horcajada Abogados
Avda. Blondel 27, 7º-1º
25002 Lleida - ESPANYA

T. 973 281 424
M. 609 721 439
E. info@horcajada-abogados.com