La sol•licitud d'informes pericials pels particulars als Instituts de medicina Legal i Ciències Forenses.

El BOE de 19/12/2015 publica el Reial decret 1148/2015, de 18 de desembre, pel qual es regula la realització de perícies a sol•licitud de particulars pels Instituts de Medicina Legal i Ciències Forenses, en les reclamacions extrajudicials per fets relatius a la circulació de vehicles a motor en vigor des d'1 de gener de 2016.

La Llei Orgànica del Poder Judicial, 6/1985, d'1 de juliol, després de la seva reforma per la Llei Orgànica 7/2015, de 21 de juliol, permet ara que els metges forenses puguin emetre informes i dictàmens a sol•licitud dels particulars a fi que aquests professionals poguessin intervenir, també, en la resolució extrajudicial de conflictes.
Aquesta possibilitat es recull en la Llei 35/2015, de 22 de setembre, de reforma del sistema per a la valoració dels danys i perjudicis causats a les persones en accidents de circulació, on es dóna regulació a una nova via extrajudicial de resolució de conflictes entre els perjudicats i les entitats asseguradores .
Aquesta reforma preveu la possibilitat que les parts, perjudicats i asseguradores, puguin beneficiar-se de la qualitat, experiència i imparcialitat pericial que aporten els mèdics forenses, com a especialistes reconeguts en el nostre sistema judicial, considerant la seva possible participació a través dels Instituts de Medicina Legal i Ciències Forenses quan, bé de mutu acord, bé per sol•licitud del perjudicat, es consideri oportuna la seva intervenció.
El nou article 7 del Text Refós de la Llei sobre responsabilitat civil i assegurances  en la circulació de vehicles a motor, estableix que reglamentàriament puguin precisar-se les qüestions relatives al procediment de sol•licitud, emissió, termini i lliurament de l'informe emès per l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses corresponent, a més de que per aquesta via es garanteixi l'especialització dels metges forenses en la valoració del dany corporal a través de les activitats formatives pertinents.
Aquest reial decret aborda aquest procediment.
El seu Objecte és:
a) Regular el procediment per sol•licitar informes pericials als Instituts de Medicina Legal i Ciències Forenses (d'ara endavant IMLCF)
b) Establir un procediment comú per a l'elaboració dels informes pericials pels IMLCF.
c) Fixar un preu públic com a contraprestació de la perícia.
S'aplica:
a) Els subjectes perjudicats definits en l'article 36 del Text Refós de la Llei sobre responsabilitat civil i assegurances  en la circulació de vehicles a motor.
b) Les entitats asseguradores afectades, incloent al Consorci de Compensació d'Assegurances. .
c) Els IMLCF de tot el territori nacional.
L'àmbit objectiu se circumscriu a l'emissió de l'informe pericial de valoració del dany corporal sofert en ocasió d'un accident de circulació, en el marc de la reclamació extrajudicial prevista en l'article 7 del Text refós de la Llei sobre responsabilitat civil i segur en la circulació de vehicles a motor, en cas de disconformitat amb l'oferta motivada
Aquest reial decret serà aplicable en tot l'àmbit nacional sense perjudici de les competències pròpies de les comunitats autònomes que hagin rebut els traspassos de funcions i serveis en relació amb els mitjans materials de l'Administració de Justícia i en matèria de preu públic.
La sol•licitud es podrà formular de comú acord per l'entitat asseguradora i el subjecte perjudicat, podent ser presentada per qualsevol d'ells. També la podrà formular i presentar el subjecte perjudicat a la seva sola instància, en aquest cas, el IMLCF ho comunicarà immediatament a l'entitat asseguradora.
2. Serà competent per a la tramitació de la sol•licitud i l'emissió de l'informe pericial el IMLCF del lloc del domicili de la víctima lesionada o el del lloc on va ocórrer l'accident, a la seva elecció.
3. Per a cada víctima lesionada i accident se sol•licitarà una perícia que podrà donar lloc a un o diversos informes. Qualsevol de les parts podrà sol•licitar que s'inclogui algun aspecte concret en l'informe, la qual cosa haurà de fer-se constar expressament en la sol•licitud.
4. A la sol•licitud s'haurà d'acompanyar, per donar-li curs, l'oferta motivada que l'entitat asseguradora hagi emès.
Tant el subjecte perjudicat com l'entitat asseguradora hauran de col•laborar activament amb el IMLCF, aportant la documentació necessària i facilitant la realització de la perícia.
Les parts presentaran juntament amb la sol•licitud i l'oferta motivada, tota la documentació mèdica que sigui d'interès en el cas i vulguin fer valer.
L'informe s'ajustarà a les regles i sistema recollit en el Text Refós de la Llei sobre responsabilitat civil i segur en la circulació de vehicles a motor.
2. Aquest informe contindrà com a mínim:
a) La identificació de la víctima lesionada, l'entitat asseguradora i el perit o els perits del IMLCF responsables;
b) La informació rellevant de l'accident;
c) La informació mèdica de la víctima lesionada en la qual es basa l'informe, amb indicació precisa, si escau, de les fonts, documents i proves realitzades.
d) La determinació i mesurament de les seqüeles i de les lesions temporals amb tots els seus perjudicis indemnitzables que requereixin valoració mèdica, d'acord amb la sol•licitud realitzada.
L'informe, juntament amb els resultats de les proves que si escau s'haguessin realitzat, es lliurarà al subjecte perjudicat dins del mes següent a la realització de l'exploració, tret que la complexitat del cas, que haurà de ser motivada, requereixi una ampliació del termini. Així mateix, es remetrà una còpia a l'entitat asseguradora.
En el termini màxim de set dies hàbils des de la data de la recepció de l'informe pericial el subjecte perjudicat i l'entitat asseguradora podran sol•licitar un aclariment de l'informe sobre algun aspecte que s'hagués demanat i que no hagués estat resolt amb claredat en emetre's l'informe pericial.
El present reial decret entrarà en vigor l'1 de gener de 2016.

Horcajada advocats

Despatx de Lleida especialista en accidents de tràfic amb exercici a tot el territori nacionalMés notícies..

 


Ultimas noticias

11

23

2020

PASSANT PER A DESPATX D'ADVOCATS A LLEIDA

HORCAJADA ADVOCATS informem que hem iniciat un Procés de Selecció […]

11

16

2020

IMPAGAMENT PENSIO ALIMENTS: Article advocada Mª José Horcajada

Reproduïm l'article de l'advocada especialista en Dret de Família i […]

11

12

2020

CLÀUSULES TERRA I DESPESES HIPOTECA: Aplanament de CaixaBank, S. A.

Horcajada Advocats vam presentar demanda reclamant la nul·litat de la […]

11

09

2020

MICROCREDITS VIVUS FINANCE: Sentència a favor del nostre client

El Jutjat de Primera Instància Núm. 102 de Madrid , […]

11

09

2020

ESTRANGERIA: Concedida l'autorització de residència temporal, per circumstàncies excepcionals. Arrelament Social.

Estrangeria: concedida l'autorització de residència temporal, per circumstàncies excepcionals. Arrelament […]

11

04

2020

TARGETES REVOLVING: Article de l´advocada Mª José Horcajada Bell-lloch

"Targetes Revolving   El Banc d'Espanya en el seu Portal del Client Bancari […]

10

21

2020

HERENCIES: DISCAPACITAT I TESTAMENT Article de l´advocada Mª José Horcajada

"Discapacitat i Testament L'Audiència Provincial de Badajoz, en la seva recent sentència […]

10

14

2020

CLÀUSULA SÒL: Què és la Clàusula Sòl?

La clàusula sòl és una clàusula contractual que moltes entitats […]

10

13

2020

"Busques un advocat a Lleida especialista en dret bancari? "

Horcajada advocats podem ajudar-te El Dret Bancari regula l'estructura i funcionament […]


    

Horcajada Abogados
Avda. Blondel 27, 7º-1º
25002 Lleida - ESPANYA

T. 973 281 424
M. 609 721 439
E. info@horcajada-abogados.com