Procediment per delictes lleus: advocats especialistes a LLeida

Si desitja denunciar o és denunciat per un delicte lleu li aconsellem busqui un advocat especialista en judicis sobre delictes lleus que s'encarregui del seu assessorament.
El procediment a seguir s'hagi regulat en l'art. 962 i ss de la vigent Llei d'Enjudiciament Criminal, que reproduïm a continuació:
“ARTICLE 962
1. Quan la Policia Judicial tingui notícia d'un fet que present els caràcters de delicte lleu de lesions o maltractament d'obra, de furt flagrant, d'amenaces, de coaccions o d'injúries, l'enjudiciament de les quals correspongui al Jutjat d'Instrucció al que s'ha de lliurar l'atestat o a un altre del mateix partit judicial, procedirà de forma immediata a citar davant el Jutjat de Guàrdia als ofesos i perjudicats, al denunciant, al denunciat i als testimonis que puguin donar raó dels fets. En fer aquesta citació s'advertirà a les persones citades de les respectives conseqüències de no comparèixer davant el Jutjat de guàrdia. Així mateix, se'ls advertirà que podrà celebrar-se el judici de forma immediata en el Jutjat de guàrdia, fins i tot encara que no compareguin, i que han de comparèixer amb els mitjans de prova que intentin valer-se. Al denunciant i a l'ofès o perjudicat se'ls informarà dels seus drets en els termes previstos en els articles 109, 110 i 967.
Al moment de la citació se'ls sol·licitarà que designin, si disposen d'ells, una adreça de correu electrònic i un número de telèfon als quals seran remeses les comunicacions i notificacions que hagin de realitzar-se. Si no els poguessin facilitar o ho sol·licitessin expressament, les notificacions els seran remeses per correu ordinari al domicili que designin.
2. A la persona denunciada se li informarà succintament dels fets en què consisteixi la denúncia i del dret que li vas agafar de comparèixer assistit d'advocat. Aquesta informació es practicarà en tot cas per escrit.
3. En aquests casos, la Policia Judicial farà lliurament de l'atestat al Jutjat de guàrdia, en el qual constin les diligències i citacions practicades i, si escau, la denúncia de l'ofès.
4. Per a la realització de les citacions al fet que es refereix aquest article, la Policia Judicial fixarà l'hora de la compareixença coordinadament amb el Jutjat de guàrdia. A aquests efectes, el Consell General del Poder Judicial, d'acord amb l'establert en l'article 110 de la Llei Orgànica del Poder Judicial, dictarà els Reglaments oportuns per a l'ordenació dels serveis de guàrdia dels Jutjats d'Instrucció en relació amb la pràctica d'aquestes citacions, coordinadament amb la Policia Judicial.
5. En el cas que la competència per conèixer correspongui al Jutjat de Violència sobre la Dona, la Policia Judicial haurà de realitzar les citacions al fet que es refereix aquest article davant aquest Jutjat en el dia hàbil més proper. Per a la realització de les citacions abans referides, la Policia Judicial fixarà el dia i l'hora de la compareixença coordinadament amb el Jutjat de Violència sobre la Dona.
A aquests efectes el Consell General del Poder Judicial, d'acord amb l'establert en l'article 110 de la Llei Orgànica del Poder Judicial, dictarà els Reglaments oportuns per assegurar aquesta coordinació.
ARTICLE 963
1. Rebut l'atestat conforme al previst en l'article anterior, si el jutge estima procedent la incoació del judici, adoptarà alguna de les següents resolucions:
1. Acordarà el sobreseïment del procediment i l'arxiu de les diligències quan ho sol·liciti el Ministeri Fiscal a la vista de les següents circumstàncies:
a. El delicte lleu denunciat resulti de molt escassa gravetat a la vista de la naturalesa del fet, les seves circumstàncies, i les personals de l'autor, i
b. no existeixi un interès públic rellevant en la persecució del fet. En els delictes lleus patrimonials, s'entendrà que no existeix interès públic rellevant en la seva persecució quan s'hagués procedit a la reparació del dany i no existeixi denúncia del perjudicat.
En aquest cas comunicarà immediatament la suspensió del judici a tots aquells que haguessin estat citats conforme a l'apartat 1 de l'article anterior.
El sobreseïment del procediment serà notificat als ofesos pel delicte.
2. Acordarà la immediata celebració del judici en el cas que hagin comparegut les persones citades o que, àdhuc no havent comparegut alguna d'elles, el jutjat reputare innecessària la seva presència. Així mateix, per acordar la immediata celebració del judici, el Jutjat de guàrdia tindrà en compte si ha de resultar impossible la pràctica d'algun mitjà de prova que es consideri imprescindible.
2. Per acordar la celebració immediata del judici, serà necessari que l'assumpte li correspongui al Jutjat de guàrdia en virtut de les normes de competència i de repartiment.
ARTICLE 964
1. En els supòsits no contemplats per l'article 962, quan la Policia Judicial tingui notícia d'un fet que present els caràcters d'algun delicte lleu, formarà de manera immediata el corresponent atestat que remetrà sense dilació al Jutjat de guàrdia salvo per a aquells supòsits exceptuats en l'article 284 d'aquesta llei. Aquest atestat recollirà les diligències practicades, així com l'oferiment d'accions a l'ofès o perjudicat, practicat conforme als articles 109, 110 i 967, i la designació, si disposen d'ells, d'una adreça de correu electrònic i un número de telèfon als quals seran remeses les comunicacions i notificacions que hagin de realitzar-se. Si no els poguessin facilitar o ho sol·licitessin expressament, les notificacions els seran remeses per correu ordinari al domicili que designin.
2. Rebut l'atestat conforme al previst en el paràgraf anterior, i en tots aquells casos en què el procediment s'hagués iniciat en virtut de denúncia presentada directament per l'ofès davant l'òrgan judicial, el jutge podrà adoptar alguna de les següents resolucions:
a. Acordarà el sobreseïment del procediment i l'arxiu de les diligències quan resulti procedent conforme al que es disposa en el numeral 1a. de l'apartat 1 de l'article anterior.
La resolució de sobreseïment serà notificada als ofesos pel delicte.
b. Acordarà celebrar de forma immediata el judici si, estant identificat el denunciat, fos possible citar a totes les persones que hagin de ser convocades perquè compareguin mentre duri el servei de guàrdia i concorrin la resta de requisits exigits per l'article 963.
3. Les citacions es faran al Ministeri Fiscal, tret que el delicte lleu anàs perseguible només a instàncies de part, al querellant o denunciant, si ho hi hagués, al denunciat i als testimonis i perits que puguin donar raó dels fets. En practicar les citacions, s'advertirà a les persones citades de les respectives conseqüències de no comparèixer davant el Jutjat de guàrdia, se'ls informarà que podrà celebrar-se el judici encara que no assisteixin, i se'ls indicarà que han de comparèixer amb els mitjans de prova que intentin valer-se. Així mateix, es practicaran amb el denunciat les actuacions assenyalades a l'apartat 2 de l'article 962.
ARTICLE 965
1. Si no fos possible la celebració del judici durant el servei de guàrdia, se seguiran les regles següents:
1. Si el jutge estimés que la competència per a l'enjudiciament correspon al propi jutjat d'instrucció i que no procedeix el sobreseïment conforme al que es disposa en el numeral 1a. de l'apartat 1 de l'article 963, el secretari judicial procedirà en tot cas a l'assenyalament per a la celebració del judici i a les citacions procedents per al dia hàbil més proper possible dins dels predeterminats a tal fi, i en qualsevol cas en un termini no superior a set dies.
2. Si el jutge estimés que la competència per a l'enjudiciament correspon a un altre jutjat, el secretari judicial li remetrà l'actuat perquè es procedeixi a realitzar l'assenyalament del judici i les citacions conformement al que es disposa en la regla anterior.
2. El Consell General del Poder Judicial, d'acord amb l'establert en l'article 110 de la Llei Orgànica del Poder Judicial, dictarà els reglaments oportuns per a l'ordenació, coordinadament amb el Ministeri Fiscal, dels assenyalaments de judicis de faltes.
ARTICLE 966
Les citacions per a la celebració del judici previst en l'article anterior es faran al Ministeri Fiscal, al querellant o denunciant, si ho hi hagués, al denunciat i als testimonis i perits que puguin donar raó dels fets.
A tal fi, se sol·licitarà a cadascun d'ells en la seva primera compareixença davant la Policia Judicial o el Jutge d'Instrucció que designin, si disposen d'ells, una adreça de correu electrònic i un número de telèfon als quals seran remeses les comunicacions i notificacions que hagin de realitzar-se. Si no els poguessin facilitar o ho sol·licitessin expressament, les notificacions els seran remeses per correu ordinari al domicili que designin.
ARTICLE 967
1. En les citacions que s'efectuïn al denunciant, a l'ofès o perjudicat i a l'investigat per a la celebració del judici, se'ls informarà que poden ser assistits per advocat si ho desitgen i que hauran d'acudir al judici amb els mitjans de prova que intentin valer-se. A la citació de l'investigat s'acompanyarà còpia de la querella o de la denúncia que s'hagi presentat.
Sense perjudici del que es disposa en el paràgraf anterior, per a l'enjudiciament de delictes lleus que portin aparellada pena de multa el límit màxim de la qual sigui d'almenys sis mesos, s'aplicaran les regles generals de defensa i representació.
2. Quan els citats com a parts, els testimonis i els perits no compareguin ni al·leguin justa causa per deixar de fer-ho, podran ser sancionats amb una multa de 200 a 2.000 euros.
ARTICLE 968
En el cas que per motiu just no pugui celebrar-se el judici oral en el dia assenyalat o que no pugui concloure's en un sol acte, el Secretari judicial assenyalarà per a la seva celebració o continuació el dia més immediat possible i, en tot cas, dins dels set següents, fent-ho saber als interessats.
ARTICLE 969
1. El judici serà públic, donant principi per la lectura de la querella o de la denúncia, si les hi hagués, seguint a això l'examen dels testimonis convocats, i practicant-se les altres proves que proposin el querellant, el denunciant i el Fiscal, si assistís, sempre que el Jutge les consideri admissibles. La querella haurà de reunir els requisits de l'article 277, tret que no necessiti signatura d'advocat ni de procurador. Seguidament, se sentirà a l'acusat, s'examinaran els testimonis que present en el seu descàrrec i es practicaran les altres proves que ofereixi i fossin pertinents, observant-se les prescripcions d'aquesta Llei quan siguin aplicables. Acte continu exposaran de paraula les parts el que creen convenient en suport de les seves respectives pretensions, parlant primer el Fiscal, si assistís, després el querellant particular o el denunciant i, finalment, l'acusat.
2. El fiscal assistirà als judicis per delicte lleu sempre que a ells sigui citat. No obstant això, el Fiscal General de l'Estat impartirà instruccions sobre els supòsits en els quals, en atenció a l'interès públic, els fiscals podrien deixar d'assistir al judici i d'emetre els informes al fet que es refereixen els articles 963.1 i 964.2, quan la persecució del delicte lleu exigeixi la denúncia de l'ofès o perjudicat. En aquests casos, la declaració del denunciant en el judici afirmant els fets denunciats tindrà valor d'acusació, encara que no els qualifiqui ni assenyali pena.
ARTICLE 970
Si el denunciat resideix fora de la demarcació del Jutjat, no tindrà obligació de concórrer a l'acte del judici, i podrà dirigir al Jutge escrit al·legant el que estimi convenient en la seva defensa, així com apoderar a advocat o procurador que present en aquell acte les al·legacions i les proves de descàrrec que tingués.
ARTICLE 971
L'absència injustificada de l'acusat no suspendrà la celebració ni la resolució del judici, sempre que consti haver-se-li citat amb les formalitats prescrites en aquesta Llei, tret que el Jutge, d'ofici o a instàncies de part, crea necessària la declaració d'aquell.
ARTICLE 972
Quan es refereix a l'enregistrament de la vista i a la seva documentació, seran aplicables les disposicions contingudes en l'article 743.
ARTICLE 973
1. El Jutge, en l'acte de finalitzar el judici, i a no ser possible dins dels tres dies següents, dictarà sentència apreciant, segons la seva consciència, les proves practicades, les raons exposades pel Fiscal i per les altres parts o els seus defensors i el manifestat pels propis acusats, i sempre que faci ús del lliure arbitri que per a la qualificació de la falta o per a la imposició de la pena li atorga el Codi Penal, haurà d'expressar si ha pres en consideració els elements de judici que el precepte aplicable d'aquell obligui a tenir en compte.
2. La sentència es notificarà als ofesos i perjudicats pel delicte lleu, encara que no s'hagin mostrat part en el procediment. En la notificació es faran constar els recursos procedents contra la resolució comunicada, així com el termini per a la seva presentació i òrgan judicial davant qui hagi d'interposar-se.
ARTICLE 974
1. La sentència es portarà a efecte immediatament transcorregut el terme fixat en el paràgraf tercer de l'article 212, si no hagués apel·lat cap de les parts i hagués transcorregut, també, el termini d'impugnació per als ofesos i perjudicats no compareguts en el judici.
2. Si en la sentència s'hagués condemnat al pagament de la responsabilitat civil, sense fixar el seu import en quantitat líquida, s'estarà al que disposa l'article 984.
ARTICLE 975
Si les parts, conegut la fallada, expressen la seva decisió de no recórrer, el Jutge, en el mateix acte, declararà la fermesa de la sentència.
ARTICLE 976
1. La sentència és apel·lable en el termini dels cinc dies següents al de la seva notificació. Durant aquest període es trobaran les actuacions en secretaria a la disposició de les parts.
2. El recurs es formalitzarà i tramitarà conforme al que es disposa en els articles 790 a 792.
3. La sentència d'apel·lació es notificarà als ofesos i perjudicats pel delicte lleu, encara que no s'hagin mostrat part en el procediment.
ARTICLE 977
Contra la sentència que es dicti en segona instància no pertocarà a recurs algun. L'òrgan que l'hagués dictat manarà retornar al Jutge les actuacions originals, amb certificació de la sentència dictada, perquè procedeixi a la seva execució.”


Com pot apreciar-se, el perjudicat o ofès i el denunciat poden assistir a l'acte de judici sense advocat que els defensi, així i tot li aconsellem que recorri a un advocat per tenir més garanties d'èxit si el que pretenem és una sentència condemnatòria, o en sentit contrari si sol·licitem la nostra absolució, pensi a més que a diferència de les antics Judicis de faltes la condemna per delicte lleu genera antecedents penals.


Bufet Horcajada
Despatx d'advocats penalista de Lleida.Més notícies..

 


Ultimas noticias

11

16

2020

IMPAGAMENT PENSIO ALIMENTS: Article advocada Mª José Horcajada

Reproduïm l'article de l'advocada especialista en Dret de Família i […]

11

12

2020

CLÀUSULES TERRA I DESPESES HIPOTECA: Aplanament de CaixaBank, S. A.

Horcajada Advocats vam presentar demanda reclamant la nul·litat de la […]

11

09

2020

MICROCREDITS VIVUS FINANCE: Sentència a favor del nostre client

El Jutjat de Primera Instància Núm. 102 de Madrid , […]

11

09

2020

ESTRANGERIA: Concedida l'autorització de residència temporal, per circumstàncies excepcionals. Arrelament Social.

Estrangeria: concedida l'autorització de residència temporal, per circumstàncies excepcionals. Arrelament […]

11

04

2020

TARGETES REVOLVING: Article de l´advocada Mª José Horcajada Bell-lloch

"Targetes Revolving   El Banc d'Espanya en el seu Portal del Client Bancari […]

10

21

2020

HERENCIES: DISCAPACITAT I TESTAMENT Article de l´advocada Mª José Horcajada

"Discapacitat i Testament L'Audiència Provincial de Badajoz, en la seva recent sentència […]

10

14

2020

CLÀUSULA SÒL: Què és la Clàusula Sòl?

La clàusula sòl és una clàusula contractual que moltes entitats […]

10

13

2020

"Busques un advocat a Lleida especialista en dret bancari? "

Horcajada advocats podem ajudar-te El Dret Bancari regula l'estructura i funcionament […]

10

05

2020

"IRPH a l´espera"

El proppassat 30 de setembre la Sala Civil del Tribunal […]


    

Horcajada Abogados
Avda. Blondel 27, 7º-1º
25002 Lleida - ESPANYA

T. 973 281 424
M. 609 721 439
E. info@horcajada-abogados.com