Quins són els requisits de la prestació compensatòria?

La LLEI 25/2010, del 29 de juliol, del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família regula la prestació compensatòria.
Reproduim a continuació textualment els articles que estableixen els requisits i les causes d´extinció.
"

ARTICLE 233-14 Prestació compensatòria
1. El cònjuge la situació econòmica del qual, com a conseqüència de la ruptura de la convivència, resulti més perjudicada té dret a sol•licitar en el primer procés matrimonial una prestació compensatòria que no excedeixi el nivell de vida de què gaudia durant el matrimoni ni el que pugui mantenir el cònjuge obligat al pagament, tenint en compte el dret d`aliments dels fills, que és prioritari. En cas de nul•litat del matrimoni, hi té dret el cònjuge de bona fe, en les mateixes circumstàncies.
2. Si un dels cònjuges mor abans que passi un any des de la separació de fet, l`altre, en els tres mesos següents a la mort, pot reclamar als hereus el seu dret a la prestació compensatòria. La mateixa regla s`ha d`aplicar si el procediment matrimonial s`extingeix per la mort del cònjuge que l`hauria de pagar.


ARTICLE 233-15 Determinació de la prestació compensatòria
L`autoritat judicial, per a fixar la quantia i la durada de la prestació compensatòria, ha de valorar especialment:
a) La posició econòmica dels cònjuges, tenint en compte, si escau, la compensació econòmica per raó de treball o les previsibles atribucions derivades de la liquidació del règim econòmic matrimonial.
b) La realització de tasques familiars o altres decisions preses en interès de la família durant la convivència, si això ha minvat la capacitat d`un dels cònjuges d`obtenir ingressos.
c) Les perspectives econòmiques previsibles dels cònjuges, tenint en compte llur edat i estat de salut i la manera com s`atribueix la guarda dels fills comuns.
d) La durada de la convivència.
e) Les noves despeses familiars del deutor, si escau.


ARTICLE 233-16 Pactes sobre la prestació compensatòria
1. En previsió de ruptura matrimonial, hom pot pactar sobre la modalitat, la quantia, la durada i l`extinció de la prestació compensatòria, d`acord amb l`article 231-20
2. Els pactes de renúncia no incorporats a una proposta de conveni regulador no són eficaços en allò que comprometin la possibilitat d`atendre les necessitats bàsiques del cònjuge creditor.


ARTICLE 233-17 Pagament de la prestació compensatòria
1. La prestació compensatòria es pot atribuir en forma de capital, sia en béns o en diners, o en forma de pensió. En cas de desacord, l`autoritat judicial ha d`emetre una resolució sobre la modalitat de pagament atenent les circumstàncies del cas i, especialment, la composició del patrimoni i els recursos econòmics del cònjuge deutor.
2. En cas d`atribució en forma de capital, l`autoritat judicial, a petició del cònjuge deutor, pot ajornar el pagament o ordenar que es faci a terminis, amb un venciment màxim de tres anys i amb meritació de l`interès legal a comptar del reconeixement.
3. En cas d`atribució en forma de pensió, aquesta s`ha de pagar en diners i per mensualitats avançades. A petició de part, es poden establir garanties i fixar criteris objectius i automàtics d`actualització de la quantia.
4. La prestació compensatòria en forma de pensió s`atorga per un període limitat, llevat que hi concorrin circumstàncies excepcionals que justifiquin de fixar-la amb caràcter indefinit.


ARTICLE 233-18 Modificació de la prestació compensatòria
1. La prestació compensatòria fixada en forma de pensió només es pot modificar per a disminuir-ne l`import si millora la situació econòmica de qui la percep o empitjora la de qui la paga.
2. Per a determinar la capacitat econòmica del deutor, s`han de tenir en compte llurs noves despeses familiars i s`ha de donar prioritat al dret d`aliments de tots els seus fills.


ARTICLE 233-19 Extinció del dret a prestació compensatòria
1. El dret a la prestació compensatòria fixada en forma de pensió s`extingeix per les causes següents:
a) Per millora de la situació econòmica del creditor, si aquesta millora deixa de justificar la prestació, o per empitjorament de la situació econòmica de l`obligat al pagament, si aquest empitjorament justifica l`extinció del dret.
b) Per matrimoni del creditor o per convivència marital amb una altra persona.
c) Per la mort del creditor.
d) Pel venciment del termini pel qual es va establir.
2. El dret a la prestació compensatòria fixada en forma de pensió no s`extingeix per la mort de l`obligat al pagament, encara que el creditor o els hereus del deutor en poden demanar la substitució pel pagament d`un capital, tenint en compte l`import i, si escau, la durada de la pensió, i també l`actiu hereditari líquid en el moment de la mort del deutor."!
Bufet HorcajadaMás noticias..

 


Ultimas noticias

04

21

2021

EXPULSIÓN EXTRANJEROS EN SITUACION IRREGULAR: Última jurisprudencia del Tribunal Supremo

El artículo de la abogada, Dª  Mª José Horcajada Bell-lloch, […]

04

06

2021

IMPAGO PENSION ALIMENTOS: Violencia económica según el Tribunal Supremo

El impago de la pensión de alimentos es uno de […]

03

22

2021

ARRENDAMIENTOS : Aplicación de la cláusula Rebus Sic Stantibus

Articulo de la abogada Mª José Horcajada Bell-lloch publicado en […]

03

09

2021

EXTRAJERÍA: Concedida la nacionalidad española a nuestro cliente

Nuestro cliente A.C. inició su expediente de nacionalidad española por […]

03

08

2021

ARRENDAMIENTOS : Cláusulas COVID en los contratos de alquiler

    La abogada  Mª José Horcajada Bello-lloch, dedica su artículo publicado […]

03

05

2021

TARJETA REVOLVING - WIZINK: Caso de éxito de reclamación a favor

Nuestro despacho de abogados de Lleida, realizó  una reclamación extrajudicial […]

02

22

2021

SEGUROS : Indemnización por pérdida o cierre actividad y COVID19.

Aquellas empreses del sector comercio, restauración, hoteles, turismo y otras […]

02

15

2021

DERECHO BANCARIO: Reclamación de gastos hipotecarios a CAIXABANK , caso de éxito.

¿ Busca un abogado en Lleida especialista en reclamación de […]


    

Horcajada Abogados
Avda. Blondel 27, 7º-1º
25002 Lleida - ESPAÑA

T. 973 281 424
M. 609 721 439
E. info@horcajada-abogados.com